Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem — Polska jest Polską, a Polak Polakiem

25
0
1
Okładka książki
Okładka książki / Fot. Wydawnictwo Bialy Kruk

W naszym świecie zawsze zło zwalczało dobro. Tak jest i dziś w naszym kraju. Siły zła walczą ze wszystkim, co dobre. Zwalczany jest od środka i od zewnątrz Kościół katolicki, nasz naród i nasz kraj. Naturalne jest więc to, że walkę o przetrwanie Polski i Polaków powinniśmy prowadzić pod znakiem krzyża – to katolicyzm ukształtował naszą tożsamość, stał się fundamentem wszystkiego, co cenne w polskości. I to katolicyzm jest jedyną drogą przetrwania i odrodzenia.

Nasza walka ma wiele wzajemnie powiązanych wymiarów. Kulturowy, polityczny, ale też i metafizyczny. Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian nauczał, że „my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą”.

W czasach zaborów polski patriotyczny poeta Karol Baliński w wierszu „Mohorta bratnie słowo” z 1856 ukazał nierozerwalny związek między polskością i katolicyzmem, pisząc, że „tylko pod tym przenajświętszym znakiem Polska jest Polską i Polak Polakiem” (dziś fraza ta funkcjonuje jako „Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem | Polska jest Polską, a Polak Polakiem”).

By przetrwać, musimy korzystać z tego dziedzictwa. Amunicją do walki o przetrwanie, a właściwie odrodzenie katolickiej, a więc katolickiej i niepodległe Polski jest wydana przez wydawnictwo Biały Kruk praca zbiorowa „Polska i Krzyż” autorstwa Adama Bujaka, Andrzeja Nowaka, kard. Stanisława Nagy, ks. Waldemara Chrostowskiego, Krzysztofa Ożóga.

Wydawca pracy informuje, że „piękno, niezachwiana moc i potęga Krzyża. Związanie losów Rzeczypospolitej, od narodzin po dzień dzisiejszy, z Krzyżem oraz nieprzemijająca nadzieja pokładana w Chrystusie – to temat tej książki. Wybitni autorzy i uczeni, wielcy patrioci, utrwalają słowem, a mistrz Adam Bujak obrazem wizerunek Polski wiernej Bogu od jedenastu wieków. Bez chrześcijaństwa nie byłoby ani naszego państwa, ani naszego narodu. Krzyż od wieków funkcjonuje zarówno w duszy człowieka, jak i w przestrzeni publicznej – wywierając zbawienny wpływ w obu przypadkach”.

Według wydawcy pracy teksty zawarte w publikacji „zapoznają nas nie tylko z ważnymi wydarzeniami historycznymi, ale także pomagają zrozumieć bogactwo ukrytych nieraz lub zapomnianych znaczeń ikonograficznych. Zdumiewa wielość i różnorodność form przedstawień Krzyża i Ukrzyżowanego. Mamy tu krzyże pasyjne, liturgiczne, ołtarzowe, brackie, pokutne, papieskie, herbowe, jako symbole władców itd. Krzyże w świątyniach, w polach, w rękach wiernych i utwierdzone na szczytach katedr lub pomników (jak np. uwidoczniony na okładce Zygmunt III stojący na kolumnie przed Zamkiem Królewskim w Warszawie)”.

Wydawnictwo Biały Kruk Zwraca uwagę, że „Krzyż Chrystusowy od początku stał się znakiem, któremu się sprzeciwiają. Tak bywało dawniej, tak jest i teraz, co w tej książce też zostało ukazane. Celem tej publikacji jest z jednej strony poszerzenie wiedzy historycznej i delektowanie się pięknem prezentowanych wybitnych dzieł sztuki, a z drugiej strony – obrona Krzyża. Zgodnie z tym, do czego wzywał nas wielki papież św. Jan Paweł II: „Brońcie Krzyża od Giewontu po Bałtyk! Brońcie Krzyża, nie pozwólcie, aby imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym, rodzinnym””.

W pierwszym rozdziale pracy („Krzyżu, bądź pozdrowiony!”) profesor Krzysztof Ożóg poruszył takie kwestie jak:
U progu chrystianizacji – pierwsze krzyże na ziemiach polskich.
Pogłębienie dzieła chrystianizacji i krew pierwszych męczenników.
Reakcja pogańska i najazd księcia czeskiego Brzetysława I – zniszczenie dzieła pierwszych Piastów.
Odbudowa monarchii i struktur Kościoła. Męczeństwo biskupa krakowskiego Stanisława.
Ugruntowywanie się chrześcijaństwa w Polsce – świątynie i cmentarze.
Krzyże chroniące wiernych, krzyże pojednania (pokutne) i wotywn.e
Krzyż Chrystusowy w osobistej pobożności wiernych.
Znak krzyża w obrzędzie koronacji królewskiej oraz na insygniach i symbolach władzy.
Pobożność pasyjna średniowiecznego społeczeństwa polskiego.
Krzyż w dobie reformacji i potrydenckiej reformy Kościoła.
Zmagania o krzyż na ziemiach polskich w dobie zaborów.
Powrót krzyża do życia publicznego odrodzonej Polski.
Krzyż w najcięższych próbach dziejowych narodu.
Krótka odwilż październikowa i długie zmagania o wiarę i krzyż.
Chwile wolności – wybór Jana Pawła II na papieża i powstanie „Solidarności”.
Zmagania o krzyż w polskich szkołach.
Powrót krzyża do publicznej przestrzeni w III Rzeczypospolitej.

W drugim rozdziale („Krzyż Chrystusa”) kardynał profesor Stanisław Nagy omówił takie kwestie jak:
Krzyż jako fundamentem polskiego narodu.
Radykalna transformacja krzyża.
Drzewo najszlachetniejsze.
Błogosławiony czas chrztu.
U stóp krzyża wawelskiego.
Polska w obronie czystości wiary oraz krzyża przeciwko półksiężycowi.
Kościół w Polsce płonących granic.
U śmiertelnego łoża zniewolonego narodu.
Przełom wieków.
Na progu trzeciego tysiąclecia.
Obawy o przyszłość Krzyża w Polsce.

W trzecim rozdziale („»Ojcowie wasi na szczycie Giewontu ustawili krzyż«”) ksiądz profesor Waldemar Chrostowski odniósł się do takich kwestii jak:
Sedno sacrum.
Sacrum a natura.
Dziedzictwo skarbu wiary.
„Zgorszenie dla Żydów, a głupstwo dla pogan” (1 Kor 1,23).
Krzyż znakiem wiary w Ukrzyżowanego Syna Bożego.
Krzyż jako zwrotny punkt historii zbawienia.
Krzyż jako zwornik geografii zbawienia.
Znak chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości.

Ostatni rozdział („Wolność krzyżami”) autorstwa profesora Andrzej Nowak przynosi informacje o takich kwestiach jak:
Krótkie rozważania o problemie ofiar w polskiej historii.
Pierwsi męczennicy.
Na szańcach Rzeczypospolitej.
W obronie zagrożonej niepodległości.
Jeszcze Polska nie zginęła.
Krzyż niepodległości.
Między Auschwitz a Katyniem.
Krzyż – w cieniu czerwonej gwiazdy.

Sonda
Wczytywanie sondy...
25
0
Zapisz na później
Wczytywanie komentarzy...

Polecane

Przejdź na stronę główną
Na żywo