Regulamin

REGULAMIN SERWISU TVMN.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z usług oferowanych przez Wydawcę, czyli Telewizję Media Narodowe P.S.A.,  za pośrednictwem serwisu umieszczonego pod adresem www.tvmn.pl, zwanym dalej Serwisem.
 2. Serwis jest wydawanym elektronicznie dziennikiem w rozumieniu Ustawy Prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 r. (Dz.U. z 1984 r., Nr 5, poz. 24 z późn. Zm.), wydawanym przez TELEWIZJA MEDIA NARODOWE P.S.A., UL. PRZECHODNIA 32, 05-800 PRUSZKÓW, KRS: 0001015724, NIP: 5342660156, REGON: 52429667300000.
 3. Umożliwienie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na podstawie Regulaminu.
 4. Na podstawie Regulaminu, dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z siecią Internet.
 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Użytkowników nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która pozwala na jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 6. Korzystając z Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, oraz że go w pełni akceptuje oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
 7. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
  1. Usługodawca – oznacza redakcję tytułu prasowego TVMN.PL;
  2. Regulamin – oznacza niniejszy dokument;
  3. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników na podstawie Regulaminu;
  4. Serwis – oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną stworzoną i udostępnioną przez Usługodawcę w sieci Internet, umożliwiającą Użytkownikowi korzystanie z usługi polegającej na udostępnieniu danych oraz treści opracowanych przez Usługodawcę dostępnych pod adresem www.tvmn.pl;
  5. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim danych według niniejszego Regulaminu;
  6. Materiał – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać opublikowane w Serwisie;
  7. Komentarz – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać automatycznie umieszczone w miejscu do tego wyznaczonym przez Usługodawcę;
  8. Konto – zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Użytkownikowi w ramach Serwisu, na potrzeby rejestracji w Serwisie.
  9. Wizerunek – rozpoznawalna i aktualna podobizna osoby fizycznej, logującej się do Serwisu za pomocą serwisu Facebook lub podającej dane osobowe w komentarzach w Serwisie;Wpis – zestaw informacji dotyczących miejsc lub usług, wykorzystywanych w części użytkowej Serwisu;
  10. Cookie – informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika w pliku cookie.txt, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera.

II. USŁUGI

 1. Do Usług oferowanych przez Usługodawcę należą w szczególności:
  możliwość przeglądania i odczytywania materiałów w formie tekstu, zdjęć, grafik, danych itd. przez Użytkownika w ramach bezpłatnego dostępu do Serwisu;
  możliwość korzystania z forum dyskusyjnego w Serwisie polegająca na dodawaniu wpisów oraz ich wyświetlanie w Serwisie przez Usługodawcę;
  możliwość założenia dedykowanego Konta dla Użytkownika;
  możliwość udziału przez Użytkownika w sondach przygotowanych przez Usługodawcę;
  udostępnianie Użytkownikowi danych dotyczących prognozy pogody oraz programu telewizyjnego;
  możliwość zadawania Usługodawcy drogą elektroniczną pytań związanych z określoną tematyką Serwisu;
  możliwość przeglądania produktów reklamowych emitowanych na Serwisie.
 2. Celem prawidłowego korzystania z Usług Serwisu, Użytkownicy powinni dysponować urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet.
 3. Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Serwisu są następujące: – komputer PC z procesorem Pentium 200Mhz, pamięcią 32MB, systemem operacyjnym oraz przeglądarką internetową; – przeglądarka internetowa – jedna z następujących aplikacji komputerowych Mozilla Firefox 17 lub wyższy, Internet Explorer 8 lub wyższy, Opera 12 lub wyższy, Safari 5 lub wyższy, Chrome 25 lub wyższy, lub inna zgodna.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych. Usługodawca nie będzie informował o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Serwisu. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby przerwy w świadczeniu Usług wynosiły nie więcej niż 120 godzin w miesiącu.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Serwisie treści, a w szczególności treści zawartych w Komentarzach, publikowanych w Serwisie automatycznie, bez uprzedniej kontroli przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i aktualność opublikowanych informacji, nie ponosi również odpowiedzialności za ich ewentualne wykorzystywanie przez Użytkowników dla określonych działań.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych przez Użytkownika na ich podstawie decyzji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii Serwisu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych.
 6. Usługodawca zastrzega, że wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie są objęte ochroną prawa autorskiego. Użytkownik ma prawo do korzystania z nich jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolonego prawa jest zabronione.
 7. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w części co do jakości lub ilości.
 8. Korzystając z Serwisu Użytkownik obowiązany jest postępować zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego. Na wypadek naruszenia powyższych zasad Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę.
 9. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności przepisów ustawy Prawo prasowe, przepisów kodeksu cywilnego oraz praw własności intelektualnej, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 10. W przypadku naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu przez Użytkownika, Usługodawca ma prawo zablokować możliwości przekazywania do Serwisu Materiałów, Komentarzy, Wypowiedzi, Wpisów lub opinii na forum internetowym dostępnym w Serwisie na okres do 1 miesiąca lub pozbawić możliwości korzystania z Serwisu poprzez usunięcie jego Konta z Serwisu.

IV. UŻYTKOWNICY

 1. Dokonując rejestracji, Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe.
 2. Dodając Komentarz, Materiał lub Wypowiedź Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie przez Usługodawcę imienia, nazwiska lub pseudonimu i wizerunku, w Serwisie funkcjonującym pod adresem www.tvmn.pl obok Komentarzy, Materiałów lub Wypowiedzi Użytkownika.
 3. Przedmiotem Regulaminu jest przechowywanie przez Usługodawcę Komentarza lub Wpisu na serwerach oraz ich wyświetlanie przez Usługodawcę w Serwisie oraz licencja udzielona Usługodawcy przez Użytkownika na korzystanie z Wpisu, Komentarza.
 4. Wyświetlanie Wpisu, Komentarza związanego z określonym materiałem w Serwisie będzie trwało nie dłużej niż wyświetlanie materiału, którego danych Wpis, Komentarz dotyczy.
 5. Jeżeli Wpis stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami) Użytkownik udziela Usługodawcy licencji na korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji: – w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; – w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; – w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 6. Usługodawca jest uprawniony do udzielania sublicencji.
 7. Użytkownik zezwala Usługodawcy na modyfikowanie Wpisu, w szczególności na dokonywanie skrótów i zmian redakcyjnych, włączanie do Wpisu treści pochodzących od Użytkownika lub włączanie Wpisu lub jego części do innych utworów, bez nadzoru autorskiego ze strony Użytkownika.
 8. Użytkownik wyraża zgodę na wykonywanie przez Usługodawcę praw zależnych w zakresie opisanym powyżej.
 9. Niedopuszczalne jest publikowanie treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa.
 10. Niedopuszczalne jest publikowanie w szczególności: wulgaryzmów; reklam; przekazów stanowiących reklamę ukrytą; komunikatów prasowych lub pochodzących od agencji informacyjnych itp.; pochodzących od osób trzecich tekstów mających charakter utworu, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zmianami), chyba że publikacja będzie mieścić się w granicach cytatu; treści niezgodnych z prawem, w szczególności treści naruszających prawa autorskie osób trzecich; treści naruszających dobra osobiste osób trzecich; treści pisanych w językach innych, niż polski.
 11. Użytkownik zamieszcza Wpis wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 12. Dokonując rejestracji, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze umownym regulujące stosunek między Użytkownikiem a Usługodawcą oraz zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Usługodawcy oraz poszanowania dobrych obyczajów. 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo uprzywilejowania niektórych Użytkowników zarejestrowanych z Wizerunkiem poprzez np. przyznanie im w pewnym zakresie swobody w redagowaniu i zamieszczaniu Materiałów w Serwisie.
 13. Użytkownik umieszczający w Serwisie jakiekolwiek Materiały oświadcza, iż gwarantuje, że są one w pełni legalne i nie naruszają one ani nie zmierzają do naruszenia, obejścia lub próby obejścia: powszechnie obowiązującego lub miejscowego prawa, w szczególności nie powodują powstania szkody u osób trzecich lub instytucji; postanowień niniejszego Regulaminu; norm moralno-etycznych, dobrych obyczajów lub zwyczajów zamieszczanie materiałów nie spełniających w/w przesłanek jest zabronione.
 14. Użytkownik oświadcza również, że gwarantuje, iż ma prawo umieścić zamieszczane Materiały w Serwisie i że ich umieszczenie nie spowoduje powstanie wobec Usługodawcy jakichkolwiek roszczeń osób trzecich lub instytucji, ani też nie spowoduje naruszenia przez Usługodawcę przepisów prawa i praw osób trzech lub instytucji. Jeżeli którekolwiek z oświadczeń opisanych w zdaniach poprzednich okaże się nieprawdziwe, niepełne lub nierzetelne i z tego powodu Usługodawca stanie się obiektem postępowania cywilnego, karnego lub administracyjnoprawnego, lub wobec Usługodawcy z odnośnymi roszczeniami wystąpią osoby trzecie lub instytucje, dany Użytkownik natychmiast po zawiadomieniu go przez Usługodawcę spowoduje zwolnienie Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności za odnośne naruszenia i naprawi Usługodawcy, osobom trzecim lub instytucjom wszelką poniesioną szkodę i wszystkie dokonane wydatki w związku z takimi roszczeniami i postępowaniami.

V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje Usług, o których mowa w Regulaminie, należy kierować na adres: [email protected] 
 2. Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Użytkownika oraz: w przypadku Usług wymagających rejestracji – nazwę Konta (login), a w przypadku Usług wymagających podania adresu e-mail – adres e-mail Użytkownika, podany Usługodawcy.
 4. Wszelkie reklamacje dotyczące treści i funkcjonowania Serwisu kierowane przez Użytkowników rozpatrywane są przez Usługodawcę niezwłocznie, w miarę możliwości nie później niż w terminie 14 dni. O wynikach postępowania reklamacyjnego Usługodawca zawiadamiać będzie Użytkowników drogą elektroniczną.
 5. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca może dokonywać zmian w Regulaminie w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkowników na łamach Serwisu i będą obowiązywać od chwili powiadomienia Użytkowników i zmianach poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu.
 2. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronach Serwisu.
 3. Według najlepszej wiedzy Usługodawcy nie istnieją szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Usług w ramach Serwisu.
 4. Na żądanie, w tym przesłane drogą elektroniczną, Użytkownika lub osoby korzystającej z Serwisu będących właścicielami danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę w związku ze świadczeniem Usług, o których mowa w Regulaminie, osobie tej zostaną przesłane informacje dotyczące ich ochrony lub korzystania z Serwisu w sposób anonimowy.
 5. Żądanie, o którym mowa w ust. 4 powinno zostać przesłane na adres, w tym elektroniczny, Usługodawcy. Usługodawca bez zbędnej zwłoki udostępni na podany adres elektroniczny informacje na temat ewentualnej możliwości korzystania z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu oraz udostępnianych przez Usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, oraz podmiotu, któremu Usługodawca ewentualnie powierzył przetwarzanie danych osobowych.
 6. Wsparcie, pomoc techniczną oraz kontakt z Usługodawcą w sprawie funkcjonowania Serwisu, Użytkownik może uzyskać pod adresem mailowym [email protected]
 7. Reklamacje, uwagi i zapytania związane z funkcjonowaniem Serwisu należy kierować na adres mailowy [email protected]
 8. Do stosunków między Usługodawcą a Użytkownikiem stosuje się prawo polskie. Wszelkie spory sądowe rozstrzyga właściwy sąd powszechny.
Najnowsze
Przejdź na stronę główną
Na żywo